قفل های هتلی

جدیدترین سیستم قفل های هتلی WinCard دارای پنل کریدور و با امکان ارتباط با هر سیستم GRMS داخل اتاق مهمان جهت نمایش DND & MUR میباشند.

پاسخگوی آنلاین
ارسال